Refusal form

SIA “Lindval”

Reģ.nr.44103141288

Adrese: Līvānu iela 17, Baldones novads, LV-2125

Tālr: 28312723

e-pasts: veselszirgs@veselszirgs.lv

 

ATTEIKUMA VEIDLAPA

Fiziskām personām

 

Šī veidlapa ir paredzēta, lai izmantojot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētās patērētāja atteikuma tiesības, vienpusēji atkāptos no distances līguma, kas noslēgts ar pārdevēju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lindval“, vienotais reģistrācijas numurs 44103141288, juridiskā adrese: Līvānu iela 17, Baldones novads, Baldone, LV-2125. Veidlapa kopā ar precēm iesniedzama pārdevējam vai nosūtāma uz norādīto pārdevēja adresi: SIA “Lindval”, Līvānu iela 17, Baldones novads, Baldone, LV-2125

 

Pasūtījuma Nr.

Saņemšanas datums

Preces nosaukums

Preces  kods

Summa, euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā, euro

 

 

 

Informācija par patērētāju:

 

Vārds, Uzvārds

Personas kods:

Adrese

Tālruņa numurs

 

 

 

 

 

Naudas atmaksu vēlos saņemt šādā bankas kontā:

 

Banka

 

IBAN konta Nr.:

 

 

Papildus informācija (aizpilda nepieciešamības gadījumā):

 

 

Datums:…………………….                                                                    Patērētāja paraksts: ………………………………….

 

PRECES ATDOŠANA

Patērētāja pienākums ir 14 dienu laikā pēc šīs veidlapas vai cita rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam (ja prece ir saņemta). Atdodamā prece jānogādā pārdevēja tirdzniecības vietā, kas atrodas Līvānu iela 17, Baldones nov., Baldone, LV-2125. Ja patērētājam nav iespēju nogādāt preci pārdevējam, ir iespējams pasūtīt transportu preces piegādei no patērētāja norādītās adreses, kas ir maksas pakalpojums.

NAUDAS ATMAKSA

Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no šīs veidlapas vai cita patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci kamēr patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.

…………………………………………………………………………………………..

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā izmantojot Patērētāja kreditēšanas līgumu. Atteikuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izmantojamas arī attiecībā uz patērētāja kreditēšanas līgumu. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ pārdevējam.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • ja iepakojums ir bojāts vai atvērts.